Ciele národnej stratégie pre zavádzanie alternatívnych palív

Európska komisia 8.11.2017 zverejnila hodnotenie národných politických rámcov pre zavádzanie infraštruktúry alternatívnych palív (SWD(2017)365)

Hodnotenie Slovenska:

  • Väčšina opatrení je hodnotená ako administratívna a majúca len obmedzený dopad
  • Chýbajú opatrenia v oblasti podpory alternatívnych palív pre verejnú osobnú dopravu
  • S výnimkou podpory elektromobility, sú podporné opatrenia pre ostatné alternatívne palivá hodnotené s nízkym skóre
 

Taliansko

Maďarsko

ČR

SR

trhový podiel CNG vozidiel v 2020

3,27%

1,06%

1,03%

0,24%

 

 

 

 

Ambície Slovenska v oblasti podpory plynovej mobility, môžu byť ešte výraznejšie ako sú nastavené v súčasnosti a zmenší sa tak zaostávanie za Českou republikou a Maďarskom.

Späť na zoznam noviniek