Aktivita 1: Štúdia

Táto aktivita sa zaoberá druhým špecifickým cieľom prostredníctvom štúdie, ktorá preukáže podmienky a potenciál ďalšieho rozvoja (zavádzania) infraštruktúry LNG a L2CNG v rámci Slovenska. Táto činnosť prispieva aj k druhému špecifickému cieľu, pretože je základom pre zavedenie pilotného projektu definovaného v Aktivite 2.

 

Štúdia zhromaždí spätnú väzbu trhu pre optimalizáciu klientských vzťahov; vyhodnotí scenáre založené na dopyte; vyhodnotí environmentálne príspevky; zlepší a prispôsobí technické a prevádzkové aspekty celého dodávateľského reťazca; pripraví podnikateľské plány a ciele pre komerčnú udržateľnosť budúceho rozsiahleho zavádzania na ostatných úsekoch koridorov na Slovensku a v susedných krajinách.

 

Táto činnosť pozostáva z nasledujúcich úloh / podprogramov:

 

A1.1 Vypracovanie prípravnej štúdie obsahujúcej referenčné podmienky týkajúce sa procesu verejného obstarávania a vymedzenie legislatívneho rámca pre schvaľovanie výstavby. Bude tiež poskytovať štúdiu o optimálnej veľkosti a technických špecifikáciách skvapalňovacieho zariadenia LNG a staníc LNG / L2CNG.

 

A1.2 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre umiestnenie skvapalňovacieho zariadenia LNG a staníc LNG / L2CNG, vrátane posúdenia vplyvu na budúce využitie pôdy a územného plánovania, súvisiacu maticu riadenia rizík a Ganttovu graf s podrobným harmonogramom jednotlivých činností a ich míľniky.

 

A1.3 Vypracovanie štúdie nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (HAZOP) a posúdenia rizík v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, a bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s dokumentáciou o prevencii závažných priemyselných havárií a plánovaní požiarnej bezpečnosti.

 

A1.4 Vypracovanie bezpečnostného plánu podľa nariadenia týkajúceho sa medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru železničnou dopravou (RID), európskych dohôd o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a vnútrozemských vodných cestách (AND) a súvisiacich interných dokumentov ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru a súvisiace otázky.

 

A1.5 Vypracovanie štúdie obchodných modelov obsahujúcu analýzu prevádzky a ekonomiky dopravy (z hľadiska prevádzkovateľov vozového parku a z pohľadu vlastníkov infraštruktúry). Táto štúdia poskytne údaje na prilákanie zákazníkov využívať LNG a CNG a vlastníkov infraštruktúry multiplikovať pilotné nasadenie;

 

A1.6 Environmentálna štúdia zosumarizuje nadobudnuté znalosti, ktoré budú obsahovať záverečné hodnotenie spoločne s porovnaním kladov a záporov LNG pre životné prostredie, prínosu pre spoločnosť, prijateľnosti pre širokú verejnosť a potenciálne riziká, dopad na klimatické zmeny.

 

A1.7 Vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy, ktoré bude zahŕňať hlavné ekonomické parametre a výsledky zamerané na obchodné modely pre ťažkú nákladnú dopravu, výrobu LNG a skúsenosti dodávateľského reťazca, prispôsobivosť staníc L2CNG, získané skúsenosti a odporúčania k ďalšiemu rozvoju LNG a technológie L2CNG na Slovensku a možno aj v susedných krajinách.

 

Táto aktivita bude mať nasledujúce výstupy:

 

D1.1: Prípravná štúdia obsahujúca technické špecifikácie skvapalňovacieho zariadenia a stanice LNG / L2CNG pre verejné obstarávanie;

D1.2: Štúdia uskutočniteľnosti (umiestnenie);

D1.3: HAZOP a hodnotenie rizík

D1.4: Bezpečnostný plán podľa ADR / RID / ADN a súvisiace interné dokumenty podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky

D1.5: Štúdia obchodných modelov;

D1.6: Environmentálna štúdia;

D1.7: Záverečná hodnotiaca správa.