Aktivita 4: Komunikácia a publikácia

Táto činnosť zahŕňa komunikačné činnosti zamerané na šírenie pokroku a výsledkov navrhovanej akcie s cieľom podporiť akciu a súvisiace financovanie EÚ v rámci akademických a vedeckých orgánov.

 

Táto činnosť zahŕňa tieto čiastkové činnosti a úlohy:

 

A4.1 Príprava akčného plánu komunikácie

 

A4.2 Organizácia podujatí pre komunikáciu a šírenie s nasledujúcimi úlohami:

 

 • Projektový event pre verejnosť po podpísaní dohody o grante

 • Organizácia výročných vedeckých konferencií o implementácii LNG v Slovenskej republike

 • LNG workshopy pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel pilotnej flotily ako aj potenciálnych budúcich zákazníkov

   

  A4.3 Tlačové a mediálne správy s nasledujúcimi úlohami:

   

 • Prezentácia projektu v celoštátnych médiách vo forme tlačovej správy o dosiahnutých míľnikoch

 • Vzťahy s verejnosťou ohľadne LNG a CNG (tlačové správy o využívaní a rozširovaní LNG, ako aj o porovnaní s ostatnými palivami vo vedeckej komunite - energetická doprava, časopisy, príspevky na konferenciách a seminároch, články v médiách, odporúčania pre ďalšiu prácu s verejnosťou )

 • Propagácia LNG a CNG sa zameria na širokú verejnosť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov

   

  A4.4 Viditeľnosť akcie

   

 • Dočasné billboardy a pamätné tabule, brožúry, letáky

 • Riadenie webovej stránky projektu

   

  Táto aktivita bude mať za následok nasledujúce výsledky:

   

  D4.1: Akčný plán komunikácie

  D4.2: Mediálne výstupy odkazujúce na konferencie a ďalšie prezentácie projektu zhromaždené a uložené na webovej stránke projektu

  D4.3: Konferencie a eventy