Ciele projektu

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94 / EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry alternatívnych palív definuje spoločný rámec opatrení na zavedenie infraštruktúry alternatívnych palív v Európskej únii s cieľom minimalizovať závislosť na rope a na zmiernenie vplyvu dopravy na životné prostredie. Stanovuje minimálne požiadavky na budovanie infraštruktúry alternatívnych palív, vrátane LNG (skvapalnený zemný plyn).

 

Cieľom projektu je vytvoriť dôveru na trhu a prilákať nových zákazníkov na využívanie LNG v doprave realizáciou infraštruktúry tankovania LNG pozdĺž koridorov základnej siete TEN-T pretínajúcej Slovensko. Kritická masa LNG infraštruktúry spolu s rastúcim počtom vozidiel poháňaných plynom pritiahne nových dodávateľov a investorov do infraštruktúry, aby multiplikovali pilotné nasadenie, a tým podporili dosiahnutie národných a európskych cieľov v oblasti alternatívnych palív a dekarbonizácie dopravy.

 

Akcia pozostáva zo štúdie s pilotným nasadením technológie LNG na Slovensku, ktorá má prispieť k dekarbonizácii cestnej a riečnej dopravy prostredníctvom prechodu na inovatívne, environmentálne a trvalo udržateľné technológie. Akcia bude rozmiestnená na troch hlavných sieťach koridorov TEN-T (CNC), ktoré prechádzajú cez Slovensko (Rýnsko-Dunajský, Baltsko-Jadranský a Orient / Východo stredomorský). Celková dĺžka základnej siete je 590 km ciest a akcia poskytuje LNG v prístave Bratislava na koridore Rýn - Dunaj (vnútrozemská vodná cesta).

 

Prvým špecifickým cieľom je odstrániť veľké prekážky pri zásobovaní LNG do členských štátov strednej a východnej Európe. Prvý špecifický cieľ bude splnený vytvorením vhodného zariadenia na skvapalňovanie LNG v súlade s rastom dopytu, vytvorením prvej siete infraštruktúry LNG staníc zásobovaných prostredníctvom LNG. (aktivita 2).

 

Druhým špecifickým cieľom je otestovať a študovať nový inovačný distribučný reťazec pre dodávky zemného plynu, definovať odporúčania pre následné zavedenie infraštruktúry LNG a preskúmať realizovateľnosť a prekážky autorizácie infraštruktúry LNG na Slovensku. Druhý špecifický cieľ bude splnený štúdiou, ktorá prinesie podnikateľský plán s cieľmi pre zabezpečenie komerčnej udržateľnosti pre budúcu rozsiahlu implementáciu na iných úsekoch koridorov na Slovensku a v susedných krajinách (aktivita 1).

 

Predmetom podrobného interného prieskumu bolo 12 lokalít v oblasti logistických a priemyselných parkov v blízkosti diaľničných koridorov. Na základe podrobných prieskumov sa určili tri najvhodnejšie lokality v blízkosti koridorov D1/D2.

1. ZÁPADNÝ KORIDOR D2 - Lokalita: Brodské, odpočívadlo diaľnice (D2)

2. KORIDOR D1 (BRATISLAVA-ŽILINA) - Lokalita: Trnava

3. VÝCHODNÝ KORIDOR D1 – PREŠOV: Lokalita: PREŠOV – priemyselný areál spoločnosť DaM