Ciele projektu

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94 / EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry alternatívnych palív definuje spoločný rámec opatrení na zavedenie infraštruktúry alternatívnych palív v Európskej únii s cieľom minimalizovať závislosť na rope a na zmiernenie vplyvu dopravy na životné prostredie. Stanovuje minimálne požiadavky na budovanie infraštruktúry alternatívnych palív, vrátane LNG (skvapalnený zemný plyn) a CNG (stlačený zemný plyn).

 

Celkovým cieľom tejto akcie je vytvoriť dôveru na trhu a prilákať nových zákazníkov na používanie zemného plynu a biometánu v doprave. Kritická masa LNG a CNG infraštruktúry spolu s rastúcim počtom vozidiel poháňaných plynom pritiahne nových dodávateľov a investorov do infraštruktúry, aby multiplikovali pilotné nasadenie, a tým podporili dosiahnutie národných a európskych cieľov v oblasti alternatívnych palív a dekarbonizácie dopravy.

 

Akcia pozostáva zo štúdie s pilotným nasadením technológie LNG a CNG na Slovensku, ktorá má prispieť k dekarbonizácii cestnej a riečnej dopravy prostredníctvom prechodu na inovatívne, environmentálne a trvalo udržateľné technológie. Akcia bude rozmiestnená na troch hlavných sieťach koridorov TEN-T (CNC), ktoré prechádzajú cez Slovensko (Rýnsko-Dunajský, Baltsko-Jadranský a Orient / Východo stredomorský). Celková dĺžka základnej siete je 590 km ciest a akcia poskytuje LNG v prístave Bratislava na koridore Rýn - Dunaj (vnútrozemská vodná cesta).

 

Prvým špecifickým cieľom je odstrániť veľké prekážky pri zásobovaní LNG do členských štátovv strednej a východnej Európe a CNG na miestach bez alebo s obmedzeným prístupom k plynovodu s cieľom vytvoriť podmienky pre postupné využívanie biometánu a ďalšie znižovanie emisií skleníkových plynov v doprave. Prvý špecifický cieľ bude splnený vytvorením vhodného zariadenia na skvapalňovanie LNG v súlade s rastom dopytu, vytvorením prvej siete infraštruktúry LNG a CNG staníc zásobovaných prostredníctvom LNG (dalej v texte ako „L2CNG“) (aktivita 2).

 

Druhým špecifickým cieľom je otestovať a študovať nový inovačný distribučný reťazec pre dodávky zemného plynu, definovať odporúčania pre následné zavedenie infraštruktúry LNG a L2CNG a preskúmať realizovateľnosť a prekážky autorizácie infraštruktúry LNG a L2CNG na Slovensku. Druhý špecifický cieľ bude splnený štúdiou, ktorá prinesie podnikateľský plán s cieľmi pre zabezpečenie komerčnej udržateľnosti pre budúcu rozsiahlu implementáciu na iných úsekoch koridorov na Slovensku av susedných krajinách (aktivita 1).

 

Výsledky akcie sa budú šíriť prostredníctvom aktivít a materiálov na šírenie a zvyšovanie informovanosti (aktivita 4). Ako súčasť Akcie existuje aktivita projektový manažment (aktivita 3), ktorá zabezpečuje celkovú koordináciu a implementáciu akcie včas a v rámci rozpočtu.