Aktivita 3: Projektové riadenie

Táto aktivita zahŕňa riadenie a koordináciu všetkých úloh potrebných na zabezpečenie plynulého vykonávania akcie. Tieto úlohy bude vykonávať špecializovaný projektový tím vytvorený v rámci organizačnej štruktúry projektu, ktorý bude podporovaný externími poradcami poskytujúcimi špecifické odborné znalosti.

 

Táto aktivita zahŕňa nasledujúce úlohy:

 

     A3.1 Riadenie a koordinácia úloh v rámci jednotlivých projektových činností (štúdie, výstavba, pilotné nasadenie):

 

 • komunikácia s INEA

 • príprava plánu projektu s definovanými úlohami, lehotami

 • priradenie úloh a zodpovedností členov tímu

 • príprava komunikačnej matice v rámci projektového tímu

 • príprava šablón projektových dokumentov

 • riadenie činností, podprogramov a úloh

 • kontrola plnenia míľnikov

 

 • A3.2 Organizácia stretnutí súvisiacich s postupom projektu, ako napríklad:

 • Organizácia úvodného stretnutia pri začatí projektu

 • Usporiadanie stretnutí riadiaceho výboru

 • Organizácia pravidelných stretnutí projektového tímu

   

  A3.3 Zápisy z rokovaní

   

  A3.4 Príprava priebežných správ, hlásení o stave akcie a záverečnej správy na konci projektu (napr. Informovať o pokroku, prekážkach, vzniknutých oneskoreniach atď.)

   

  A3.5 Manažment tvorby pilotnej flotily vozidiel LNG, ktoré zabezpečia ciele projektu v reálnej prevádzke

   

  A3.6 Finančný audit projektu

   

  Táto aktivita bude mať za následok nasledujúce výsledky:

  D3.1: Spracovanie zápisníc zo všetkých stretnutí uskutočnených v rámci realizácie projektu;

  D3.2: Schválenia míľnikov a výsledkov riadiacim výborom

  D3.3: Správy týkajúce sa pokroku projektu vrátane predbežných správ o projekte, správ o stave akcie a záverečnej správy o projekte a správy o hodnotení projektu;

  D3.4: Správy o finančnom audite.