Aktivita 2: Realizácia pilotného nasadenia

Táto činnosť sa zameriava na prvý špecifický cieľ vytvorením vhodného zariadenia na skvapalňovanie LNG, vytvorením prvej siete LNG a L2CNG čerpacích staníc spolu s flotilou LNG vozidiel. Činnosť prispieva aj k druhému špecifickému cieľu, pretože poskytuje údaje pre štúdiu (aktivita 1).

 

Pilotné nasadenie pozostáva z:

 • Malé pilotné skvapalňovacie zariadenie s výrobnou kapacitou približne 1 ton / h a elektrickou spotrebou max. 1,1 kWh / kg slúžiace na výrobu LNG.

 • Viacúčelové distribučné zariadenie na optimálne just-in-time zásobovanie LNG a na poskytovanie CNG na miestach bez alebo s obmedzeným prístupom k plynovodu (3 návesy o objeme približne 50 m3.

 • 3 stanice LNG na miestach pozdĺž CNC prístupných zo všetkých smerov. Stanice LNG so skladovaciou kapacitou do 80 m3 umožnia čerpanie LNG (čerpadlo LNG, nasýtený systém, výdajný stojan LNG) a čerpanie CNG (LNG čerpadlo, odparovač s výkonom približne 300-450 Nm3 / h, min 2000l CNG zásobník a CNG výdajný stojan - NGV1 a NGV2 koncovky) ,

 • 14 staníc L2CNG na diaľničných odpočívadlách na slovenských častiach troch CNC (4-6 staníc na koridore Rýnsko - Dunajskom, 2-3 stanice na koridore Orient / Východo stredomorskom, 5-7 staníc na koridore Balticko - Jadranskom). Stanice L2CNG so skladovacou kapacitou do 25 m3 umožňujú plnenie CNG (LNG čerpadlo, odparovač s výkonom približne 300-450 Nm3 / h, min 2000l CNG zásobník a CNG výdajný stojan - NGV1 a NGV2 koncovky). Finálne rozhodnutie o umiestnení staníc je predmetom lokalizačnej štúdie.

 • Pilotná flotila 50 nkladných vozidiel LNG. Náklady na tieto vozidlá nie sú oprávnené v rámci tejto akcie. Príjemca zvažuje niekoľko nástrojov pre zabezpezpečenie prípravy pilotnej flotily.

   

  Presné technické parametre skvapalňovacieho zariadenia a stanice LNG / L2CNG a distribučných návesov podliehajú výsledkom prípravnej štúdie (podprogram A1.1).

   

  Táto činnosť zahŕňa tieto čiastkové činnosti:

   

  A2.1 Obstarávanie všetkých dodávateľov potrebných na realizáciu pilotného nasadenia

   

  A2.2 Výroba komponentov zariadenia na skvapalňovanie LNG / LNG a L2CNG staníc u dodávateľa - výroba a asemblácia skvapalňovacieho zariadenia / LNG a L2CNG staníc na základe dodaného a schváleného návrhu;

   

  A2.3 Dizajn zariadenia na skvapalňovanie LNG / LNG a L2CNG staníc dodaný vybraným dodávateľom, ktorý poskytne projektové štúdie, územné plánovacie dokumenty, dokumenty požadované pre územné rozhodnutie, doklady požadované na stavebné povolenie a dokumenty potrebné na realizáciu stavby; projekty pre územné a stavebné povolenia, vrátane povoľovacieho konania;

   

  A2.4 Projektové inžinierske činnosti, ktoré budú zahŕňať vypracovanie a zhromažďovanie všetkých dokumentov potrebných na získanie územného povolenia (celková mapa situácie, mapa dopravy v blízkosti navrhovaného staveniska, návrh napájania, prepojenie na cestnú sieť, požiarnu ochranu, technickú správu atď. ) a stavebné povolenie (vypracovaný návrh projektu, technické zhrnutie stavby, celkové konštrukčné osnovy, stavebné výkresy, statické prehľady stavby, vizualizácia projektu atď.)

   

  A2.5 Stavebné práce na vybraných miestach

   

  A2.6 Výstavba technológie LNG vo vybraných lokalitách - výstavba zariadení na skvapalňovanie LNG / LNG a L2CNG staníc

   

  A2.7 Zavedenie informačného, vykazovacieho a fakturačného systému zahŕňajúceho i) integráciu s existujúcim informačným systémom používaným príjemcom, ii) návrh reportingového systému, iii) zriadenie, implementácia a integrácia fakturačného systému umožňujúceho zúčtovanie platieb zo staníc L2CNG;

   

  A2.8 Skúšobná prevádzka zariadenia na skvapalňovanie LNG / LNG a L2CNG staníc so zameraním na testovanie a odstraňovanie problémov s technológiou pred spustením prevádzky

   

  A2.9 Záverečná kontrola skvapalňovacieho zariadenia LNG / staníc LNG a L2CNG pred pilotnou prevádzkou, ktorá vyústi (ak sú splnené všetky požiadavky) ku kolaudačnému konaniu - povolenie na užívanie LNG a L2CNG staníc a zariadenia na skvapalňovanie LNG.

   

  A2.10 Pilotná prevádzka, ktorá zahŕňa úlohy zamerané na využitie nasadenej pilotnej infraštruktúry:

 • prípravné práce pred spustením pilotnej prevádzky (prenájom pozemkov vo vybraných lokalitách)

 • Školenie prevádzkovateľov stavieb – zariadenie na skvapalňovanie LNG / LNG a L2CNG staníc a cisterien

 • Školenie vodičov pilotného vozového parku

 • Monitorovanie, analýza a vyhodnocovanie prevádzkových parametrov výroby LNG a celého distribučného reťazca v pilotnej prevádzke

 • Monitorovanie, analýza a hodnotenie spätnej väzby od užívateľov pilotnej flotily

 • Zber dát o látkach emitovaných do ovzdušia meraním v reálnom čase na technicky porovnateľných pároch vozidiel (LNG, Diesel)

   

  Dodávateľ stavby sa plánuje obstarať v súlade s verejným obstarávaním s cieľom, kde je to možné, podpísať zmluvu na kľúč (EPC), kde je vybraný dodávateľ zodpovedný za dodávku všetkých komponentov stavebného procesu; alebo podpísať samostatné zmluvy s dodávateľmi projekčných prác, technológii a stavebných prác. Proces výstavby bude pod dohľadom stavebného dozoru.

   

  Zozbierané údaje sa sprístupnia v čo najväčšej miere verejnosti, pokiaľ príjemcovia nepreukážu, že sú dôvernej povahy, obchodne citlivé alebo z dôvodu ochrany osobných údajov a práv duševného vlastníctva.

   

  Zásobovacie cisterny zostanú registrované v prevádzke v členskom štáte minimálne 5 rokov.

   

   

   

  Táto aktivita bude mať nasledovné výstupy:

   

  D2.1: 1 Zariadenie na skvapalňovanie LNG pripravené na prevádzku (vrátane všetkých príslušných dokumentov o schválení prevádzkovej schopnosti)

  D2.2: 3 stanice LNG a 14 L2CNG pripravené na prevádzku (vrátane všetkých príslušných dokumentov schvaľujúcich prevádzkovú schopnosť)

  D2.3: 3 zásobovacie cisterny

  D2.4: Pilotná prevádzka